Leveranseomfang

Tilbake til prosjektsiden »

Prosjekt: Smiberget BRL                                               Dato: 09.05.17

OMFANG AV ARBEIDENE – LEVERANSENE


Alle arbeider og leveranser er iht. gjeldende lovverk og forskrifter.

Arbeidet og leveransene er spesifisert i følgende leveransebeskrivelse.

 

Rivearbeider:

 • Er beskrevet under hvert fag.

Asbestsanering – Innbefatter:

 • Sanering av asbest. I endeleilighetene i høyblokkene er det medtatt asbestsanering av eternittkanaler. Totalt gjelder dette 48 stk. leiligheter. Inkludert i pristilbud er også deponi, transport og egen søknad til arbeidstilsynet. All asbestsanering vil bli utført iht. kontrollsystemer godkjent av arbeidstilsynet. Det er medtatt 4 stk. luftmålinger.

Rørleggerarbeider – Innbefatter:

 

 • Nødvendig rivning av eksisterende rør for å vinne plass til fremføring av nye vann- og avløpsledninger. Bestående rør som ikke fjernes, vil bli ”tørrlagt”
 • De- og remontering. Det er kun servant/ møbel som blir de- og remontert, forutsatt at ny planløsning gir plass til dette. Ellers ingen de- og remontering. Det blir levert nytt servantbatteri – nytt dusjbatteri m/ garnityr og nye dusjvegger. Også toalettskåler blir erstattet med nye, vegghengte toalett.

Originalt inntegnet badekar vil mest sannsynlig ikke vil få plass i rehabilitert baderom. Det er ikke medtatt remontering av toalettpapirholdere, håndklekroker o.l. men dette kan avtales.

Forbehold om at dagens møbler lar seg demontere og remonteres, dette gjelder møblets forfatning og monteringsmetoder.

 • Nye vann, og avløpsledninger. Medtatt fra en meter over kjellergulv til sanitærutstyr i leilighetene, inkludert nye gulvsluker og vannlås for servanter. Eksisterende vannlås for kjøkkenbenker forutsettes beholdt. Det er medtatt vannstoppeventiler på vanninntaket til hver enkelt leilighet med føler under kjøkkenbenk. Det er medtatt nye vertikale sirkulasjonsledninger for varmtvann. All nødvendig isolering av vannrør er medtatt. Det blir etablert vann og avløpsopplegg for vaskemaskin – bortsett fra i 48 endeleiligheter i høyblokkene.
 • Vann- og avløpsledninger vil bli anlagt i nye sjakter som vil bli etablert loddrett fra kjeller til topp etasje i hver stamme. Disse sjaktene er «pulsåren» i røropplegget og vil være en begrensning for valg av planløsninger. Sjakten blir utført tilnærmet vanntett, med drenering til rom med sluk i hver etasje.

Det brukes rør som tar hensyn til de funksjoner som skal betjenes med tanke på: lyd, mekanisk styrke, korrosjon, utseende etc. Synlige vannrør søkes unngått, men ved bruk blir dette utført i sikker kvalitet og forkrommet utførelse. Alle leiligheter får, så langt det lar seg gjøre, skjult røropplegg etter prinsippet ”rør i rør” med avstengningsmulighet i vanntett fordeler skap. Det monteres tilbakeslagsventiler i alle fordeler skap.  Fordeler skapet blir anordnet med drenering til rom med sluk. Skapluken vil i de fleste leiligheter bli etablert over toalettskål.

Sanitærutstyr. Vegghengt toalett m/ hardplast sete og med skjult sisternen. Alle blandebatterier skiftes. Kjøkkenbatteriene har avstengingskran for oppvaskmaskin. Dusjbatterier er termostatstyrt og leveres med dusjgarnityr. Det leveres slag dusjdører i herdet klart glass, i lavblokks leilighetene og endeleilighetene i høyblokk blir det levert 1 stk. rett dusjdør.  – i høyblokks leilighetene blir det montert rette dusj dører i hjørnet. Det er ikke medtatt nye baderomsmøbler / servanter.

 • Trykkprøving. Alle rørledninger trykkprøves før rørledningene skjules bygningsmessig.
 • Dagens løsning, i høyblokkene, der takvannet blir ført inn på innvendige spillvannsledninger vil bli endret. Det etableres nye takvannsledninger fra eksisterende taksluk, som føres ned i 2 stk. utvendig nedløpsrør per blokk, og tilknyttes eksisterende ledninger i grunn.

Byggfag, mur, støp og flisarbeider – Innbefatter:

 • Fjerning av gulvbelegg eller gulvfliser. Det er medtatt opphugning av påstøpte badegulv i 106 leiligheter i høyblokkene og 297 leiligheter i lavblokkene.
 • Hulltaking/ kjerneboring. Det er medtatt all nødvendig hulltagning i dekker og vegger for å føre frem vann og avløpsrør. Eksisterende føringsveier til kjøkken er beregnet brukt. Det er ikke medtatt omlegging av eksisterende strøm eller tele ledninger i de tilfeller disse krysser ny hulltagning.
 • All forskriftsmessig branntetning for nye installasjoner inngår. Det støpes opphøyet bunn i nyetablert sjakt i hver enkelt leilighet med drenering til rom med sluk.
 • Reifing i betong. Nødvendig reifing i betong for å skjule vannrør, veggbokser og el. installasjoner.
 • Støpning av nye badegulv. Badegulvene blir isolert med isopor eller tilsvarende, i montert varmekabel, armert med nett og støpt med fall til sluk.
 • Omfatter priming av nystøpt gulv og nyetablert veggbekledning, alle membranarbeider og komplette flisearbeider, med fliser på gulv og vegger, ferdig fuget og silikonert i overgangene mellom gulv / vegg, i innvendige hjørner og overgangen mellom tak og vegger. Vindusforingene i lavblokk blir fliset med fall på bunnforingen. AOG har med 4 typer gulvfliser og 6 typer veggfliser i standard flisevalg, i tillegg kommer tilvalgsfliser som beboer selv kan velge og bekoste. Standard flisevalgene vil ha en butikkpris på ca. 250 kr/ m2.

Det blir satt begrensning på fliseformat, særlig gjelder dette gulvfliser. For at gulvet skal kunne etableres med tilstrekkelig fall til sluk kan det ikke tillates større gulvfliser enn 20x20 cm. Som tilvalg kan den enkelte andelseier velge nedsenket dusjsone og fliser i annet format.

 

 • Fellesareal. Rivning av betong som omslutter avløpsrør, i inngangsetasjen i høyblokkene, samt reparasjon av nedmeislet betong med murt og pusset Leca el. Tilsvarende.

         

Malerarbeider - innbefatter:

Typisk i høyblokk: Sparkle og male nyetablert gipshimling på bad og entre.

Typisk i lavblokk: Sparkle og male nyetablert gipshimling på bad.

 • I høyblokk, inngangsparti i Ture Nermansvei 9 og 45 blir nytt tak/ himling sparklet og malt gipsplater. Ingen malerarbeider medtatt i fellesarealer i lavblokker.

 

Tømrerarbeider – Innbefatter:

 • På badevegger laget av tre: Eksisterende platelag og eventuelle fliser fjernes for å eksponere stenderverk. Eksponert stenderverk vil bli forsterket med at det monteres nytt stenderverk i tillegg til dagens. Nye stendere vil rette opp eventuelle loddavik. Nye vegger vil bli bredere enn dagens vegger og vil medføre noe redusert gulvareal på badene. I lavblokksleiligheter rives også skillevegger mellom gang, wc og bad.
 • Ny platekledning på eksisterende badevegger. På eksponert stenderverk, som blir forsterket og loddavrettet med ekstra stendere, i baderommene, vil det bli montert / skrudd 12 mm X-finer og 10 mm membranplater – På betongvegger vil det bli montert 20 mm membranplater, limt og boltet. Loddavik på betongvegger rettes med opp til 2,5cm. Eventuelle vinkelavvik vil ikke kunne rettes, men dette skal hensynstas og gjøres så lite synlig som mulig.
 • Ny himling / tak. I alle bad lages det ny nedsenket himling: Himling sperr i dimensjon 48 x 48 mm – 13 mm gipsplater.
 • Ny innvendig dør. Det leveres og monteres ny dør til alle 569 bad, i hvit slett utførelse m/ flat terskel. - Ellers ingen dører medtatt.
 • Listverk, dør og vindusforinger. Alle lister og foringer leveres i hvitmalt furu eller tilsvarende, i slett utførelse og synlige spikerhull.
  Vindusforing på baderommet blir levert fliset som vegg. Alle nye dører vil bli påmontert nye foringer tilpasset ny veggbredde.
 • Nytt vindu på bad i lavblokk. Det leveres og monteres nye vinduer på badene i lavblokkene totalt 328 stk. – H- Vindu Pluss i vinyl. Toppsving- H-vrider Hvit- uten ventil. U-verdi 1.55. Komplett levert med foring, klar til flising.
 • I inngangsparti i Ture Nerman vei 9 og 45 rives dagens himling for å eksponere rør. Nye himlinger bygges med spikerslag, gipsplater og lister.

Elektroarbeider – Innbefatter:

 • De- remontering: Demontering av nødvendige elektrisk\installasjoner i baderomsområdet.
 • punkt. Bad vil få stikkontakt ved servant – stikkontakter for vaskemaskin og tørketrommel - lyspunkt over servant for speilbelysning. – lyslist over speil er inkludert -nytt takpunkt med led takarmatur – 2 stk. brytere for lys. Strømtilførsel for vannstoppe-ventiler i fordeler skap for vannet.
 • Alle nye badegulv får varmekabel med gulvføler. Ny termostat for gulvvarmen monteres i nytt bryterpanel for bad, etablert i eksisterende bokser.
 • Alle leiligheter vil få etablert en ny 15A kurs med automatsikring, for å betjene ny el. belastning på badet. Nye ledninger vil bli trekt i eksisterende rør.

All nødvendig frakopling og tilkobling av strøm samt kursfortegnelser og samsvarserklæringer er medtatt

 • Remonterte artikler må være godkjent for aktuell tilkobling, i forsvarlig stand og med tilgjengelig samsvarserklæring. Det forutsettes at eksisterende rør kan brukes til trekking av nye ledninger – i motsatt fall må deler av el. Installasjonen gjøres med synlige ledninger- uten merkostnader.

 

 

VENTILASJON:

Det skal installeres balansert ventilasjon med varmegjenvinning i hver enkelt leilighet. Ventilasjons aggregatene blir montert i himling på bad i alle leiligheter bortsett fra endeleilighetene i høyblokk som vil få det montert i ny himling i gang. Det skal etableres avtrekk fra våtrom og tilluft til alle oppholdsrom/ soverom. Foran hver ventil skal det monteres lydfelle. Kjøkkenavtrekk skal fornyes, og integreres i den balanserte ventilasjonen. Nye kjøkkenhetter forutsettes montert under eksisterende overskap eller annen egnet innfesting.

For å få en tilnærmet skjult installasjon av ventilasjonen med tilhørende kanaler og deler, må det etableres nedsenkede tak / himling samt noe innkassing for å skjule kanaler. Elektriker må etablere strømtilførsel.

Bygningsarbeider generert av ventilasjons installasjonen:

 

Tømrerarbeider i lavblokk: Nedsenket himling i entre med sperr i dimensjon 48 x 48 mm – 13 mm gipsplater. Listet med enkel skyggelist i hvitmalt furu - synlige spikerhull.

Høyblokk endeleilighet: Nedsenket himling i deler av vindfang med sperr i dimensjon 48 x 48 mm – 13 mm gipsplater Listet med enkel skyggelist i hvitmalt furu - synlige spikerhull.

Høyblokk 2 og 3 roms leilighetene: Vindu på bad fjernes og det bygges vegg i åpningen - på innside blir veggen utført som øvrige vegger, mens på utsiden vil det bli montert en kontrastplate / rist i vindusfeltet, slik at ventilasjonskanalene med utblåsning og inntak av friskluft kan monteres i disse. Nedsenket himling i deler av entre med sperr i dimensjon 48 x 48 mm – 13 mm gipsplater. Listet med enkel skyggelist i hvitmalt furu - synlige spikerhull. I vindfang blir kanalen som går fra bad til soverom innkasset med hvite møbelplater med synlige spikerhull.

Alle leiligheter: Det sikres luftgjennomstrømning til alle oppholdsrom gjennom dørene med at det freses luftespalte i dørblad eller dørterskel.

Malerarbeider generert av ventilasjons installasjonen: Sparkle og male nyetablert gipshimling i entre og vindfang – se beskrivelse for tømrer.

Tildekking, rydding og utvask:

I leilighetene dekker AOG gulv i gang og entre mot skade Øvrig gangarealer, i leilighetene, blir dekket med papp. For å hindre støvsmitte fra rom til rom blir det hengt opp «støvdør» i alle åpninger der originaldør mangler eller fjernes. Øvrig tildekking må gjøres av beboer.

Inngangspartiene i Ture Nermans vei 9 og 45: Alle gulvareal tildekkes. I Heisene dekker AOG gulv og vegger. Det er ikke medtatt dekning av øvrige fellesarealer.

Alle Håndverker rydder og støvsuger fortløpende og etter hver arbeidsoperasjon. Før tilbakelevering foretar AOG en enkel utvask av bad og de berørte rom. Det må påregnes støvtørking etter avsluttet arbeider i leilighetene.

AOG har ikke medtatt vasking av fellesarealer og oppfordrer borettslaget til å la den etablerte vasking gå uavbrutt – også der det er produksjon, gjerne med samme tidsbruk.

Fremdrift:

Endelig fremdriftsplan for hver enkelt leilighet er utarbeidet. Det tas sikte på oppstart i ny oppgang / rør-stamme hver mandag, med ferdigstilt bad fredag 4 uker senere. Med en slik syklus vil alle 569 leiligheter i Smiberget BRL være ferdig oppgradert den 21/2-2020 . Ned rigging og tilbake stillelse av felleslokaler er berget til å ta ca. 3 mnd etter at siste leilighet er tilbakelevert.  Det påregnes stans i produksjonen ved ferieavviklinger:

2 uker ved jul/ årsskiftet – 1 uke ved påske – 3 uker ved sommerferie. De beboere som da har leiligheter i produksjon vil få denne tid tillagt i produksjonstiden for leiligheten.

Offentlig behandling og øvrige søknader:

Rehabiliteringen anses å være søknadspliktig og AOG har medtatt oppgaven som ansvarlig søker.

AOG utarbeider og sender søknad til Enova for støtte til balansert ventilasjon.