Mitt bad

Tilbake til prosjektsiden »

Hva skjer når det er tid for renovering av mitt bad?


GENERELT
Når det enkelte bad skal rehabiliteres fremgår av fremdrifts- / produksjonsplanen som er hengt opp som oppslag i hver inngang. Dersom avklaringsmøtet (se under) er satt opp en dag du er på ferie eller liknende må prosjektledelsen ved beboerkoordinator kontaktes tidligst mulig.

Har du spesielle behov som gjør det vanskelig for deg eller noen i din husstand å bo i leiligheten under rehabiliteringen må du snarest mulig sjekke ut når din leilighet står for tur. Du må da selv sørge for annet bosted. Dersom dette innebærer tiltak fra det offentlige må rette instans kontaktes tidligst mulig da det er søknadsfrister og behandlingstid for tildeling av avlastningsplasser.

 

Fremdriftsplanen er satt med forbehold om uforutsigbare hendelser, force majeur. Det kan være hendelser som streik, ulykker, naturkatastrofer etc. Et annet forhold som kan forskyve fremdrift er om det dukker opp problemer som følge av fukt, råte eller skadedyr.

Skulle noe slikt oppstå vil de leiligheter som blir berørt bli tatt ut av fremdriftsplanen og behandles spesielt. Da vil de resterende leilighetene kunne produseres som planlagt.

Dersom vi under rivingen får mistanke om at det i bygget er benyttet skadelige byggematerialer som inneholder asbest, PCB eller liknende vil vi ta prøver for å avklare.
Oppdages slikt kan det få økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser, og leilighetene kan muligens ikke bebos i produksjonstiden.
Vi gjør oppmerksom på at sannsynligheten for dette er svært liten.

Normal arbeidstid i prosjektet vil være fra kl. 07:30 til kl. 15:30, mandag til fredag. For at vi skal kunne holde fremdriftsplanen vil det til tider foregå noe overtidsarbeid, forsøkt begrenset til kl.
19:30. Også lørdager og søndager kan det forekomme, støysvake, arbeider.
Så lenge det er arbeider i blokken du bor i vil du være eksponert for støy. I korridorer og trappeoppganger vil det forekomme støv, transport av varer og utstyr, utlegg av slanger og kabler, og annet som vil være til ulempe for beboerne i anleggsperioden.

Alle beboere må gjøre seg kjent med, og følge sikkerhetsinstrukser og merking fra prosjektledelsen!

 

OPPSTART I MIN BLOKK
Før vi begynner arbeid inne i leilighetene vil Anders O. Grevstad AS utføre arbeider med ny rørføring i kjeller.  Da må vi ha tilgang til fellesarealer i sokkeletasjene.


INNKALLING TIL AVKLARINGSMØTE
Det første som skjer er at andelseier får en innkalling til et avklaringsmøte. Denne innkallingen mottar andelseier ca. 10 uker før oppstart av arbeidene i sin leilighet. Det er andelseier som mottar denne innkallingen på boligadressen. Dersom denne er forskjellig fra leilighetsadresse vil det gå kopi til leilighetsadresse.


AVKLARINGSMØTE

Avklaringsmøtet holdes i arbeidstiden vanligvis mandag, onsdag eller en fredag, ca.8 uker før oppstart av arbeidene.
Det er avsatt maksimalt 2 timer pr. andelseier. Møtet holdes i Prosjektkontor og i Showrom som etableres i nr.72.  Det skal og foretas en kort befaring i hver enkelt leilighet i forkant av dette møtet.  

Anders O. Grevstad AS har utarbeidet noen alternative innredningsforslag for bad som er preakseptert av styret i Lyngfaret BRL. Det er også utarbeidet en ventilasjonsløsning for den enkelte leilighet som også er preakseptert av Lyngfaret Brl.
Alle løsningsalternativene er priset og kan tilbys som et tilvalg for beboers egen regning. Endring av planløsning som får konsekvenser for fremdrift, naboer eller tekniske løsninger, kan ikke tilbys i prosjektet. I noen tilfeller kan vi legge til rette for at en slik endring kan foretas på et senere tidspunkt. Uansett må en endring av planløsning utover de pre aksepterte godkjennes av styret.

De avklaringer / valg som må gjøres på møtet er blant annet:

 • Valg innenfor standard leveranse av fliser og blandebatterier.
 • Tilvalg til standard leveranse av fliser, baderomsutstyr, belysning, parkett, dør, tapet, om en ønsker tilbud på kjøkkenutskifting etc.
 • Omfang av eventuelle demonteringsarbeider av eksisterende fliser, påstøp eller annet i bad/wc-rom.
 • I kontrakten har vi med montering av nytt klosett og nye blandebatterier samt remontering av opprinnelig utstyr. I de tilfeller hvor andelseier ønsker å remontere utstyr/innredning utover dette må det avklares i hvert enkelt tilfelle. Anders O. Grevstad tilbyr tilpassede møbler til de ulike badene til prosjektpriser.
 • Spesielle forhold.

Som en hjelp i dette arbeidet har vi laget et LEILIGHETSSKJEMA som fylles ut i løpet av møtet. Dette skjemaet inneholder valg innenfor standardleveransen og priser på forskjellige alternative tilvalg. Ferdig utfylt gir det en totalpris på eventuelle tilvalg og ekstraarbeider som andelseier bestiller.

Leilighetsskjemaet skrives ut i to eksemplarer og signeres deretter av andelseier, ev. byggherreombud (Multiconsult) og Anders O. Grevstad AS. Hver part oppbevarer sitt eksemplar som dokumentasjonen på det som skal gjøres i leiligheten og hva det eventuelt skal koste. Leilighet skjema danner fakturagrunnlag til beboer.

DERSOM ANDELSEIER ELLER DENNES REPRESENTANT IKKE MØTER, VIL STANDARD FLISER, FARGER OG BELEGG BLI LEVERT OG EKSISTERENDE UTSTYR REMONTERT. Det vil normalt ikke være rom for endringer 14 dager etter avklaringsmøtet.  


BOFORHOLD I PRODUKSJONSTIDEN

Når arbeidene foregår i leiligheten er det forutsatt at andelseier skal kunne bo i leiligheten. Dette vil by på store utfordringer både for beboer og entreprenør. Vi vil ikke kunne hindre at støv og skitt trekker inn i tilstøtende rom.

Eksisterende sanitærutstyr og innredning som skal remonteres skal lagres i leiligheten et annet sted enn der som arbeidene foregår.
Dersom et av soverommene ikke benyttes kan det være lurt å benytte dette til lagring, døren til rommet kan da holdes lukket for å minimere støv og skitt som trenger inn.

I leiligheten, hvor beboer ønsker å bo i under produksjon, vil vi montere et provisorisk klosett og en servant som benyttes i produksjonstiden inntil nytt klosett er etablert. Det vil være tilgang til dusjmulighet innenfor borettslagets område.


PRODUKSJON

Før arbeidet i leiligheten starter er det noen plikter som påfaller andelseier/beboer:

 • Gangen må være helt ryddet, fri for møbler, løse skap, tepper, bilder, klær og annet.
 • Kjøkkenbenken og skapet under skal være helt fri for gjenstander.
 • Badet /toalettrom skal være ryddet fritt for løse gjenstander, og sanitærutstyr (wc, servant, badekar/dusj, skyllekar) skal være rengjort.
 • I leiligheten må vi ha et areal på ca. 6m2 ryddet og som kan brukes til lagring. Hvor dette arealet skal ryddes varier fra leilighet til leilighet og må avklares på beboermøte.
 • Områdene nevnt over skal forbli slik i hele produksjonstiden.
 • Verdisaker /-gjenstander skal så langt det er mulig sikres av beboer.
 • Anders O Grevstad AS tar ikke ansvar for manglende strømforsyning til frysere, kjøleskap, akvarier eller lignende. Vi oppfordrer andelseier som bor i leiligheten til daglig å kontrollere strømforsyningen. De som flytter ut i produksjonsperioden, bør om mulig tømme eller minimalisere innholdet i fryser og kjøleskap, eventuelt avise og koble fra strøm for å hindre at mat og utsyr blir ødelagt og hindre vannskade på gulv.
 • Det er forutsatt at eksisterende sanitærutstyr skal remonteres. Dette skal lagres i leiligheten utenom de områdene der det foregår arbeider.
 • Dersom andelseier ønsker å beholde eksisterende baderoms innredning som må demonteres som følge av rehabiliteringen, demonterer Anders O. Grevstad AS dette. Anders O. Grevstad AS tar forbehold om at innredningen lar seg demontere i sin helhet. Dersom det oppstår skader som følge av innredningens innfestningsmetode, elde, feilmontering eller liknende så er dette andelseiers risiko. Vi gjør også oppmerksom på at endret planløsning kan umuliggjøre re- montasje pga. plassmangel.

 

Anders O. Grevstad AS fakturerer de kostnader som følger av manglende tilkomst og rydding, noe som den enkelte andelseier må betale. Andelseier som hindrer tilkomst til leiligheten kan også komme i erstatningsansvar.
Arbeidet starter alltid i leiligheten kl. 07:30 en mandag morgen. Mandagen, 1 uke før produksjonsstart i leiligheten «åpnes» leiligheten. Da møter det representanter fra de fleste fag og tar en rask gjennomgang av dagens situasjon, ser på bestillingen og det blir anledning for beboer å stille spørsmål direkte til de forskjellige faggrupper. Det gjøres en fotodokumentasjon av eksisterende forhold, sjekklister som beskriver «nå» situasjon fylles ut, beboer får opplysninger angående tilbakelevering, deretter skiftes låsen til TrioVing «Clic» system og tegninger og beskrivelser henges opp på døren. Etter dette er det bare andelseier og personer knyttet til prosjektet som har adgang til leiligheten. Sikkerhetsrutiner for tilgang til leilighet ved brann, skade etc vil bli etablert.

Neste steg er at gulvene i gang, deler av stue og kjøkken blir tildekket for å hindre skade. Dører til de deler av leiligheten som ikke benyttes/berøres holdes lukket for å hindre at støv og skit dras inn der.  
Dersom leiligheten ikke blir bebodd i rehabiliteringsperioden anbefaler Anders O. Grevstad AS å dekke til møbler, tv og annet utstyr med plast eventuelt gamle laken for å forhindre eksponering av byggestøv.  
Nå er vi klar for nedriving av eksisterende bad og oppbygging av nytt. Dette er planlagt å ta 4 uker. I de leiligheter som har bad i produksjon når vi kommer til jul eller påske vil produksjonen stoppe disse ukene slik at produksjonstid for disse leilighetene vil være 5 til 6 uker.

De leiligheter som er i produksjon når prosjektets fellesferie starter, vil få en produksjonstid på 7 uker.
For at nye vannledninger skal føres fra kjeller og opp i 5 etg. må leiligheten i underliggende etasjer åpnes for noe arbeider. Hva som da må gjøres i hver leilighet vil variere noe, men alle hull for nye vannledninger må borres og nye vannledninger etableres gjennom alle leiligheter. I korte perioder vil da vannet bli stengt.

Så lenge arbeidene foregår i leiligheten vil der bli oppbevart både verktøy og materiell.
Prosjektet vil forestå rydding og støvsuging etter egne arbeider, men løpende renhold i leiligheten er andelseiers ansvar.
Når arbeidene i leiligheten er ferdige vil det foretas en enkel vask. Det vil si at alt uvedkommende fjernes fra leiligheten, de berørte områdene blir støvsugd og områdene vaskes ut en gang. Fliser og fuger vil fortsette å avgi noe støv etter dette. Ytterligere rengjøring må beboer selv sørge for.


OVERTAKELSE

Fredag i siste uken vil der i arbeidstiden avholdes overtakelsesforretning. Her skal en kontrollere at arbeidene er levert i henhold til kontrakten med borettslaget og i henhold til leilighetsskjema som en fylt ut på avklaringsmøtet.
Innkalling til overtagelse leveres andelseier på oppstarten. Møter ikke andelseier til overtagelse, anses leilighet som overtatt.
På overtagelsen skal det fylles ut et rapportskjema som lister opp de eventuelle mangler som avdekkes og det settes en frist for utbedring. Under forutsetning av at fristen overholdes overtas leiligheten ved signatur.
Det vil bli utarbeidet en kortfattet ”bruksanvisning” (FDV-dokumentasjon).

ETTER DETTE ER DET BARE Å NYTE TILVÆRELSEN MED NYTT MODERNE BADEROM